Sakramenty święte i obrzędy liturgiczne

SAKRAMENT CHRZTU

Chrztu Świętego w naszej parafii udzielamy w każdą sobotę podczas mszy o godz. 1800 i w każdą niedzielę podczas mszy o godz. 1200.

Spisanie aktu chrztu odbywa się na tydzień przed terminem Chrztu św.

Przy zgłaszaniu dziecka do chrztu:

 1. Proszą o chrzest dziecka jego rodzice.
 2. Przedstawiają akt jego urodzenia.
 3. Jeżeli chrzestni są spoza naszej Parafii, przekazują świadectwo moralności z Parafii, gdzie chrzestni zamieszkują, że mogą być do tej godności dopuszczeni. Potrzebne są również dane chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania.
 4. Jeżeli rodzice dziecka nie są związani sakramentem małżeństwa i nie mają przeszkody do jego zawarcia, muszą wcześniej wraz z chrzestnymi spotkać się z proboszczem Parafii.

Wytyczne dotyczące chrzestnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego (KKK)

Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 – Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

§1.

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§2.

Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Katechizacja przygotowująca do zawarcia sakramentu małżeństwa w naszej parafii odbywa się w soboty Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 1800.

Chcąc zawrzeć małżeństwo, zgłaszamy się do kancelarii parafialnej, co najmniej 3 miesiące przed datą ślubu.

Przynosimy ze sobą:

 • metryki Chrztu
 • dowód osobisty
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego
 • świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
SAKRAMENT CHORYCH
Osoby chore i starsze pragnące skorzystać z Sakramentu Chorych zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Do wizyty kapłana w domu należy przygotować:

 • stół przykryty białym obrusem
 • świece
 • talerzyk z wodą święconą
 • kropidło
Jeśli stan zdrowia na to pozwala Sakrament Chorych poprzedzony jest spowiedzią. Po udzieleniu tego sakramentu chory przyjmuje Komunię świętą. Domownicy, jeśli nie uczestniczyli w tym dniu we mszy świętej, również mogą przyjąć Komunię świętą w intencji chorego.
CHRZEŚCIJAŃSKI POGRZEB
Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu ani sakramentaliów. Zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne.

Godzinę Mszy świętej pogrzebowej i ceremonię odprowadzenia do grobu należy ustalić w kancelarii parafialnej, przynosząc ze sobą akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego, a dopiero później załatwiać wszelkie formalności w Zakładzie Pogrzebowym.

W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

 • odpis aktu zgonu z USC
 • informację pisemną o przyjęciu sakramentu chorych
Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu pogrzeb parafianina odbędzie się poza naszą parafią, rodzina zmarłego powinna zwrócić się z prośbą w kancelarii parafialnej o pisemną zgodę – pozwolenie na pogrzeb w innej parafii. Podobnie, gdy ktoś z poza naszej parafii prosi o ostatnia posługę w naszej parafii prosimy o przedstawienie pisemnej zgody Księdza Proboszcza z parafii, w której zmarły mieszkał.

Według uczynku chrześcijańskiego miłosierdzia „Modlić się za żywych i umarłych”, także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu poprzez:

 • Msza św. w 30 dzień po śmierci
 • Msza św. w rocznicę śmierci
 • Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)
 • „Wypominki” w miesiącu listopadzie